1. Strona główna
  2. Sylabus ISTQB – Poziom podstawowy (wersja 2011.1.3)
  3. 3. Statyczne techniki testowania
  4. 3.2 Proces przeglądu

3.2 Proces przeglądu

Istnieją różne typy przeglądów, od nieformalnych, cechujących się brakiem spisanych instrukcji dla przeglądających, do systematycznych, uwzględniających przygotowanie zespołu, zapisanie wyników przeglądu oraz udokumentowane procedury wykonania przeglądu. Stopień sformalizowania przeglądu zależy od takich czynników jak dojrzałość procesu produkcyjnego, czy wymagania wynikające z prawa lub konieczność udokumentowania przebiegu przeglądu.

Proces przeprowadzenia przeglądu zależy od jego celów (np. znajdowanie usterek, zrozumienie, przekazanie wiedzy testerom i nowym członkom zespołu lub przedyskutowanie i podjęcia uzgodnionej decyzji).

Artykuły