1. Strona główna
 2. Sylabus ISTQB – Poziom podstawowy (wersja 2011.1.3)
 3. 5. Zarządzanie testowaniem
 4. 5.1 Organizacja testów
 5. 5.1.2 Zadania lidera testów oraz testera

5.1.2 Zadania lidera testów oraz testera

W tym sylabusie zostały omówione dwie role testerskie: lider testów oraz tester. Zadania wykonywane przez ludzi pełniących te dwie role zależą od kontekstu projektowego i produktowego, pełniących te role oraz organizacji.

Czasami lider testów nazywany jest kierownikiem testów lub koordynatorem testów. Rolę lidera testów może pełnić kierownik projektu, kierownik zespołu wytwórczego, kierownik zapewnienia jakości lub kierownik zespołu testowego. W większych projektach mogą być obecne dwa stanowiska: lidera oraz kierownika testów. Zwykle to lider testów planuje, monitoruje i kontroluje zadania testowe i czynności tak jak to było podane w podrozdziale 1.4.

Typowe zadania lidera testów to:

 • koordynowanie strategii oraz planu testów z kierownikami projektu i innymi interesariuszami
 • tworzenie lub przeglądanie strategii testów w projekcie oraz polityki testowania w organizacji
 • przedstawianie perspektywy testowania w innych zadaniach projektowych takich jak planowanie integracji
 • planowanie testów, uwzględniając ich kontekst oraz rozumiejąc cele testów i ryzyko, włącznie z wyborem podejścia do testów, szacowaniem czasu, pracochłonności i kosztów testowania, zdobywaniem zasobów, definiowaniem poziomów testów, cykli testowych oraz planowaniem zarządzania incydentami
 • inicjowanie specyfikacji, przygotowania, implementacji i wykonania testów, monitorowanie ich wyników oraz sprawdzanie spełnienia kryteriów zakończenia
 • zmiana planów z uwzględnieniem wyników oraz postępu testów (czasami udokumentowanego w raporcie statusu testów), a także podejmowanie działań koniecznych do rozwiązania problemów
 • zorganizowanie odpowiedniego zarządzania konfiguracją testaliów w celu zwiększenia możliwości śledzenia powiązań
 • wprowadzenie odpowiednich metryk do mierzenia postępu testów i oceny jakości testowania oraz produktu
 • decydowanie co powinno zostać zautomatyzowane, w jakim stopniu i w jaki sposób
 • wybór narzędzi wspierających testy oraz organizacja dla testerów szkoleń z użycia tych narzędzi
 • decydowanie o implementacji środowiska testowego
 • sporządzanie raportów podsumowujących testy bazując na informacjach zebranych podczas testów

Typowe zadania testera to:

 • przeglądanie i wnoszenie wkładu do planów testów
 • analiza, przegląd oraz ocena wymagań użytkownika, specyfikacji oraz modeli ze szczególnym uwzględnieniem testowalności
 • tworzenie specyfikacji testów
 • współtworzenie środowiska testowego (często jest to koordynacja pracy administratorów oraz osób odpowiedzialnych za sieć)
 • przygotowanie i pozyskanie danych testowych
 • implementacja testów na wszystkich poziomach, wykonanie i logowanie testów, ocena wyników oraz dokumentowanie odchyleń od oczekiwanych wyników
 • używanie narzędzi do administracji lub zarządzania testami oraz narzędzi do monitorowania testów, gdy jest to wymagane
 • automatyzacja testów (może być wspierana przez programistę lub eksperta od automatyzacji testów)
 • pomiar wydajności modułów i systemów (o ile ma zastosowanie)
 • przeglądanie testów wytworzonych przez innych

Ludzie, którzy pracują nad analizą testów, projektowaniem testów, konkretnymi typami testów lub ich automatyzacją mogą być specjalistami w swoich rolach. W zależności od poziomu testów oraz ryzyka produktowego i projektowego, różne osoby mogą pełnić rolę testera, będąc do pewnego stopnia niezależnymi. Na poziomach modułowym i integracyjnym testerami zwykle są programiści, na poziomie testów akceptacyjnych – eksperci biznesowi oraz użytkownicy, a testerami w produkcyjnych testach akceptacyjnych – operatorzy.