1. Strona główna
  2. Sylabus ISTQB – Poziom podstawowy (wersja 2011.1.3)
  3. 5. Zarządzanie testowaniem

5. Zarządzanie testowaniem

Cele nauczania dla zarządzania testami.

Te cele określają co będziesz potrafił po zakończeniu modułu.

5.1 Organizacja testów (K2)

LO-5.1.1 Kandydat uznaje ważność testowania niezależnego. (K1)

LO-5.1.2 Kandydat potrafi wyjaśnić korzyści i wady niezależnego testowania w organizacji. (K2)

LO-5.1.3 Kandydat uznaje potrzebę włączenia różnych członków zespołu podczas tworzenia zespołu testerskiego. (K1)

LO-5.1.4 Kandydat pamięta zadania typowego lidera testów oraz testera. (K1)

5.2 Planowanie i szacowanie testów (K2)

LO-5.2.1 Kandydat rozpoznaje różne poziomy i cele planowania testów. (K1)

LO-5.2.2 Kandydat potrafi omówić krótko cel i zawartość planu testów, projektu testów, procedury testowej zgodnie ze standardem dokumentacji testowania oprogramowania (Standard for Software Test Documentation IEEE STD 829-1998). (K2)

LO-5.2.3 Kandydat rozróżnia odmienne podejścia do testowania, takie jak analityczne, oparte na modelach, metodyczne, zgodne z procesem lub standardem, dynamiczne/heurystyczne, konsultatywne oraz regresywne. (K2)

LO-5.2.4 Kandydat odróżnia planowanie testów systemu od harmonogramowania ich wykonania. (K2)

LO-5.2.5 Kandydat potrafi napisać harmonogram wykonania testów dla danego zbioru przypadków testowych, uwzględniając ich priorytety oraz zależności logiczne i techniczne. (K3)

LO-5.2.6 Kandydat potrafi wymienić czynności przygotowania i wykonania testów, które należy wziąć pod uwagę przy planowaniu. (K1)

LO-5.2.7 Kandydat pamięta typowe czynniki, które mają wpływ na pracochłonność testowania. (K1)

LO-5.2.8 Kandydat odróżnia od siebie dwa koncepcyjnie odmienne podejścia do szacowania: podejścia bazujące na metrykach i podejścia wykorzystujące ekspertów. (K2)

LO-5.2.9 Kandydat potrafi rozpoznać i uzasadnić odpowiednie kryteria wejścia oraz zakończenia konkretnych poziomów testowania oraz grup przypadków testowych (np. testów integracyjnych, testów akceptacyjnych lub przypadków testowych w testach użyteczności). (K2)

5.3 Monitorowanie postępu testów i nadzór (K2)

LO-5.3.1 Kandydat potrafi wskazać najczęściej używane metryki do monitorowania przygotowania i wykonania testów. (K1)

LO-5.3.2 Kandydat potrafi wyjaśnić i porównać metryki stosowane w raportowaniu i kontroli testów (np. znalezione i poprawione usterki, zaliczone i niezaliczone testy).  (K2)

LO-5.3.3 Kandydat potrafi omówić krótko cel i zawartość raportu podsumowującego testy zgodnie ze standardem dokumentacji testowania oprogramowania (IEEE STD 829-1998). (K2)

5.4 Zarządzanie konfiguracją (K2)

LO-5.4.1 Kandydat potrafi opisać krótko, w jaki sposób zarządzanie konfiguracją wspiera testowanie. (K2)

5.5 Ryzyka o testowanie (K2)

LO-5.5.1 Kandydat potrafi opisać ryzyko jako potencjalny problem, który zagrażałby osiągnięciu celów projektowych jednego lub kilku interesariuszy projektu. (K2)

LO-5.5.2 Kandydat pamięta, że poziom ryzyka jest określany przez prawdopodobieństwo wystąpienia oraz wpływ (potencjalną szkodę, jaką może uczynić gdy wystąpi). (K1)

LO-5.5.3 Kandydat rozróżnia elementy ryzyka projektowego i produktowego. (K2)

LO-5.5.4 Kandydat rozpoznaje typowe elementy ryzyka projektowego i produktowego. (K1)

LO-5.5.5 Kandydat potrafi opisać przy użyciu przykładów jak analiza ryzyka i zarządzanie ryzykiem mogą zostać wykorzystane przy planowaniu testów. (K2)

5.6 Zarządzanie incydentami (K3)

LO-5.6.1 Kandydat zna zawartość raportu incydentu zgodnie ze standardem dokumentacji testowania oprogramowania (IEEE STD 829-1998). (K1)

LO-5.6.2 Kandydat potrafi napisać raport incydentu zawierający opis awarii zaobserwowanej podczas testowania. (K3)

Artykuły