1. Strona główna
  2. Sylabus ISTQB – Poziom podstawowy (wersja 2011.1.3)
  3. 6. Testowanie wspierane narzędziami
  4. 6.2 Skuteczne użycie narzędzi, potencjalne korzyści i ryzyko
  5. 6.2.2 Specjalne uwagi dla niektórych typów narzędzi

6.2.2 Specjalne uwagi dla niektórych typów narzędzi

Narzędzia do wykonywania testów

Narzędzia do wykonywania testów uruchamiają skrypty zaprojektowane tak, aby zaimplementować testy przechowywane elektronicznie. Ten typ narzędzi często wymaga wykonania znaczącej ilości pracy, zanim zostaną osiągnięte istotne korzyści.

Nagrywanie akcji wykonywanych przez testy ręczne wydaje się być atrakcyjne, ale nie skaluje się do dużej liczby zautomatyzowanych skryptów testowych. Nagrany skrypt jest liniową reprezentacją z konkretnymi danymi i akcjami będącymi częścią każdego skryptu. Taki typ skryptu może okazać się niestabilny, gdy wystąpią niespodziewane zdarzenia.

Testowanie sterowane danymi wydziela wejścia testowe (dane testowe), zwykle do arkusza kalkulacyjnego, i używa bardziej ogólnego skryptu testowego, który może odczytać dane wejściowe i wykonać ten sam skrypt dla różnych danych. Testerzy, którzy nie znają języków skryptowych, mogą wtedy tworzyć dane testowe dla tych predefiniowanych skryptów.

Istnieją też inne techniki wykorzystywane w testowaniu sterowanym danymi, w których zamiast stałych danych zapisanych w arkuszu kalkulacyjnym, dane są generowane przy użyciu algorytmów sterowanych parametrami konfigurowalnymi w czasie ich działania i podanymi aplikacji. Na przykład, aby uzyskać powtarzalność, narzędzie może używać algorytmu, generującego przypadkowe identyfikatory użytkowników, który jest inicjowany stałą wartością.

W podejściu sterowanym słowami kluczowymi arkusz kalkulacyjny zawiera słowa kluczowe opisujące akcje do wykonania (nazywane również słowami akcji) oraz dane testowe. Testerzy (nawet jeżeli nie znają języków skryptowych) mogą w takim przypadku definiować testy przy użyciu słów kluczowych, które zostają dostosowane do testowanej aplikacji.

Techniczna znajomość języków skryptowych jest konieczna przy każdym z wyżej wymienionych podejść (albo przez testerów, albo przez specjalistów od automatyzacji testów).

Niezależnie od tego którakolwiek z technik skryptowych zostanie użyta oczekiwane wyniki dla każdego testu muszą być przechowywane do późniejszych porównań.

Narzędzia do analizy statycznej

Gdy narzędzia do analizy statycznej zostają użyte na kodzie źródłowym mogą wymusić stosowanie się do standardów kodowania, ale takie narzędzie zostanie użyte na kodzie już istniejącym może wygenerować dużą liczbę komunikatów. Ostrzeżenia nie powodują zatrzymania kompilacji kodu, ale powinny być zaadresowane, tak żeby utrzymanie kodu było w przyszłości łatwiejsze. Najwłaściwszym podejściem do wdrażania tych narzędzi jest wyłączenie niektórych komunikatów na początku, a następnie stopniowe ich włączanie.

Narzędzia do zarządzania testami

Narzędzia do zarządzania testami muszą się komunikować z innymi narzędziami lub arkuszami kalkulacyjnymi w celu dostarczenia użytecznej informacji w formacie, który najbardziej pasuje do potrzeb organizacji.