1. Strona główna
  2. Sylabus ISTQB – Poziom podstawowy (wersja 2011.1.3)
  3. 2. Testowanie w cyklu życia oprogramowania
  4. 2.3 Typy testów
  5. 2.3.3 Testowanie struktury/architektury oprogramowania (testowanie strukturalne)

2.3.3 Testowanie struktury/architektury oprogramowania (testowanie strukturalne)

Testy strukturalne (białoskrzynkowe) można wykonywać na każdym poziomie testowania. Technik strukturalnych najlepiej użyć po technikach opartych na specyfikacji, po to by zmierzyć dokładność testowania przez ocenę stopnia pokrycia wybranego typu struktury.

Pokrycie, to stopień, w jakim struktura została przetestowana przez zestaw testów wyrażony jako odsetek pokrytych elementów. Jeżeli pokrycie jest niższe niż 100%, można zaprojektować więcej testów, żeby przetestować te elementy, które zostały pominięte, i w ten sposób zwiększyć pokrycie. Techniki oparte na pokryciu opisane są w rozdziale 4.

Do pomiaru pokrycia (na przykład decyzji lub instrukcji) na wszystkich poziomach, ale szczególnie na poziomie testów modułowych i poziomie testów integracji modułów, mogą zostać użyte narzędzia. Testowanie strukturalne może zostać oparte na architekturze systemu, na przykład hierarchii wywołań.

Podejście strukturalne może mieć zastosowanie również w testach systemowych, testach integracji systemów oraz testach akceptacyjnych (np. do modeli biznesowych lub struktur menu).