1. Strona główna
  2. Sylabus poziomu podstawowego ISTQB 2018 (wersja 1.01)
  3. 4. Techniki testowania
  4. 4.2. Czarnoskrzynkowe techniki testowania
  5. 4.2.4. Testowanie przejść pomiędzy stanami

4.2.4. Testowanie przejść pomiędzy stanami

Moduł lub system mogą różnie reagować na dane wejściowe w zależności od warunków bieżących lub historycznych (np. zdarzeń, które wystąpiły od momentu uruchomienia systemu). Historię dotychczasowych zdarzeń można przedstawiać przy pomocy pojęcia stanu. Do zobrazowania możliwych stanów oprogramowania oraz przejść między nimi służy diagram przejść między stanami. Przejście inicjowane jest przez zdarzenie (np. wprowadzenie przez użytkownika wartości w pole). Wynikiem zdarzenia jest przejście ze stanu do stanu. Jeżeli to samo zdarzenie może skutkować dwoma lub więcej przejściami z tego samego stanu, to zdarzenie to może być dodatkowo uwarunkowane tzw. warunkiem dozoru. Rezultatem zmiany stanu może być akcja oprogramowania (np. wyświetlenie wyniku lub komunikatu błędu).

Tabela przejść między stanami zawiera wszystkie poprawne przejścia między stanami (a potencjalnie również przejścia niepoprawne) oraz zdarzenia, warunki dozoru i akcje związane z poprawnymi przejściami. Diagramy przejść5 między stanami przedstawiają zwykle tylko poprawne przejścia, nie zawierają natomiast przejść niepoprawnych.

Testy przejść między stanami można zaprojektować w sposób zapewniający pokrycie typowej sekwencji stanów, przetestowanie wszystkich stanów bądź przetestowanie wszystkich przejść, konkretnych sekwencji przejść lub przejść niepoprawnych.

Technikę testowania przejść między stanami stosuje się w przypadku aplikacji wyposażonych w menu. Jest ona również rozpowszechniona w branży oprogramowania wbudowanego. Ponadto technika ta nadaje się do modelowania scenariuszy biznesowych zawierających określone stany oraz do testowania sposobu poruszania się (nawigacji) po ekranach. Pojęcie stanu ma charakter abstrakcyjny i może odpowiadać zarówno kilku wierszom kodu, jak i całemu procesowi biznesowemu.

Pokrycie zwykle mierzy się jako iloraz liczby przetestowanych stanów lub przejść między stanami przez łączną liczbę zidentyfikowanych stanów lub przejść w przedmiocie testów, zazwyczaj wyrażony w procentach. Więcej informacji na temat kryteriów pokrycia dotyczących testowania przejść między stanami można znaleźć w [ISTQB® ATA], a także w [Roman 2015].


5 Diagram przejść jest graficzną prezentacją tabeli przejść (przyp. tłum.).