1. Strona główna
 2. Sylabus poziomu podstawowego ISTQB 2018 (wersja 1.01)
 3. 1. Podstawy testowania
 4. 1.4. Proces testowy
 5. 1.4.2. Czynności i zadania testowe
 6. Analiza testów

Analiza testów

Celem grupy czynności w analizie testów jest przeanalizowanie podstawy testów w celu zidentyfikowania testowalnych cech i zdefiniowania związanych z nimi warunków testowych. Innymi słowy, analiza testów służy do ustalenia tego, „co” należy przetestować (w kategoriach mierzalnych kryteriów pokrycia).

Główne czynności wykonywane w ramach analizy testów to:

 • dokonywanie analizy podstawy testów właściwej dla rozważanego poziomu testów, np.:
  • specyfikacji wymagań, takich jak: wymagania biznesowe, wymagania funkcjonalne, wymagania systemowe, historyjki użytkownika, opowieści (ang. epic)2, przypadki użycia lub podobne produkty pracy, które określają pożądane zachowanie funkcjonalne i niefunkcjonalne modułu lub systemu;
  • informacji dotyczących projektu i implementacji, takich jak: diagramy lub dokumenty opisujące architekturę systemu lub oprogramowania, specyfikacje projektowe, przepływy wywołań, modele oprogramowania (np. diagramy UML lub diagramy związków encji), specyfikacje interfejsów lub podobne produkty pracy, które określają strukturę modułu lub systemu;
  • implementacji samego modułu lub systemu, w tym kodu, metadanych, zapytań do bazy danych oraz interfejsów;
  • raportów z analizy ryzyka, które mogą dotyczyć aspektów funkcjonalnych, niefunkcjonalnych i strukturalnych modułu lub systemu;
 • dokonywanie oceny testowalności podstawy testów i elementów testowych w celu zidentyfikowania często występujących typów defektów, które mogą powodować problemy z testowalnością, takich jak:
  • niejednoznaczności;
  • pominięcia;
  • niespójności;
  • nieścisłości;
  • sprzeczności;
  • nadmiarowe (zbędne) instrukcje;
 • identyfikowanie cech i zbiorów cech, które mają zostać przetestowane;
 • definiowanie warunków testowych w odniesieniu do poszczególnych cech oraz określenie ich priorytetów na podstawie analizy podstawy testów — z uwzględnieniem parametrów funkcjonalnych, niefunkcjonalnych i strukturalnych, innych czynników biznesowych i technicznych oraz poziomów ryzyka;
 • stworzenie możliwości dwukierunkowego śledzenia powiązań między elementami podstawy testów a związanymi z nimi warunkami testowymi (patrz punkty 1.4.3. i 1.4.4.).

Zastosowanie technik czarnoskrzynkowych, białoskrzynkowych oraz technik opartych na doświadczeniu w ramach analizy testów (patrz rozdział 4.) pomaga zmniejszyć prawdopodobieństwo pominięcia ważnych warunków testowych oraz zdefiniować bardziej precyzyjne i dokładne warunki testowe.

W niektórych przypadkach w wyniku analizy testów definiowane są warunki testowe, które mają być wykorzystywane jako cele testów w kartach opisów testów. Karty opisu testów są typowymi produktami pracy w niektórych odmianach testowania opartego na doświadczeniu (patrz p. 4.4.2.).

Jeśli istnieje śledzenie powiązań między wspomnianymi powyżej celami testów a podstawą testów, możliwy jest pomiar pokrycia uzyskanego w trakcie testowania opartego na doświadczeniu.

Identyfikowanie defektów na etapie analizy testów jest istotną potencjalną korzyścią, zwłaszcza gdy nie stosuje się żadnego innego procesu przeglądu i/lub gdy proces testowy jest ściśle powiązany z procesem przeglądu. Czynności wykonywane w ramach analizy testów pozwalają zweryfikować, czy wymagania są spójne, prawidłowo wyrażone i kompletne, a także sprawdzić, czy właściwie odzwierciedlają one potrzeby klienta, użytkowników i innych interesariuszy. Warto w tym miejscu podać przykład takich technik jak: wytwarzanie sterowane zachowaniem (ang. Behavior Driven DevelopmentBDD) i wytwarzanie sterowane testami akceptacyjnymi (ang. Acceptance Test Driven DevelopmentATDD), które obejmują generowanie warunków testowych i przypadków testowych na podstawie historyjek użytkownika i kryteriów akceptacji przed rozpoczęciem tworzenia kodu. Przewidują one również weryfikację i walidację historyjek użytkownika i kryteriów akceptacji oraz wykrywanie występujących w nich defektów (patrz [ISTQB® AT]).


2 Autorzy tłumaczenia zdecydowali się przetłumaczyć angielskie pojęcie „epic” jako „opowieść”; spotykane jest też niepoprawne językowo tłumaczenie „epika”.