1. Strona główna
 2. Sylabus poziomu podstawowego ISTQB 2018 (wersja 1.01)
 3. 1. Podstawy testowania
 4. 1.4. Proces testowy
 5. 1.4.2. Czynności i zadania testowe
 6. Ukończenie testów

Ukończenie testów

Ukończenie testów polega na zebraniu danych pochodzących z wykonanych czynności testowych w celu skonsolidowania zdobytych doświadczeń, testaliów oraz innych stosownych informacji. Czynności związane z ukończeniem testów są wykonywane w momencie osiągnięcia kamieni milowych projektu, takich jak: przekazanie systemu lub oprogramowania do eksploatacji, zakończenie realizacji (lub anulowanie) projektu, zakończenie iteracji projektu zwinnego (np. w ramach spotkania retrospektywnego), ukończenie poziomu testów bądź zakończenie prac nad wydaniem pielęgnacyjnym (ang. maintenance release).

Główne czynności wykonywane w ramach ukończenia testów to:

 • sprawdzenie, czy wszystkie raporty o defektach są zamknięte oraz wprowadzenie żądań zmian lub pozycji do rejestru produktu w odniesieniu do wszelkich defektów, które nie zostały rozwiązane do momentu zakończenia wykonywania testów;
 • utworzenie sumarycznego raportu z testów, który zostanie przekazany interesariuszom;
 • dla wersji końcowych: zarchiwizowanie środowiska testowego, danych testowych, infrastruktury testowej oraz innych testaliów, do ponownego wykorzystania w przyszłości;
 • przekazanie testaliów zespołom odpowiedzialnym za pielęgnację, innym zespołom projektowym i/lub innym interesariuszom, którzy mogą odnieść korzyść z ich użycia;
 • przeanalizowanie zdobytych doświadczeń omawianych na wszystkich etapach projektu w celu ustalenia, jakie zmiany będą konieczne w przypadku przyszłych iteracji, wydań i projektów;
 • wykorzystanie zebranych informacji do zwiększenia dojrzałości procesu testowego.