1. Strona główna
 2. Sylabus poziomu podstawowego ISTQB 2018 (wersja 1.01)
 3. 1. Podstawy testowania
 4. 1.4. Proces testowy
 5. 1.4.1. Proces testowy w kontekście

1.4.1. Proces testowy w kontekście

Przykładowe czynniki kontekstowe wpływające na proces testowy w organizacji to:

 • wykorzystywany model cyklu życia oprogramowania i metodyki projektowe;
 • rozważane poziomy testów i typy testów;
 • czynniki ryzyka produktowego i projektowego;
 • dziedzina biznesowa;
 • ograniczenia operacyjne, w tym w szczególności:
  • budżety i zasoby;
  • harmonogramy;
  • złożoność procesu lub projektu;
  • wymagania wynikające z umów i przepisów;
 • polityka testów i praktyki obowiązujące w organizacji;
 • wymagane normy/standardy wewnętrzne i zewnętrzne.

W kolejnych punktach opisano ogólne aspekty organizacyjnego procesu testowego w relacji do:

 • czynności i zadań testowych;
 • produktów pracy związanych z testowaniem;
 • możliwości śledzenia powiązań pomiędzy podstawą testów a produktami pracy związanymi z testowaniem.

Dobrą praktyką jest zdefiniowanie mierzalnych kryteriów pokrycia dotyczących podstawy testów (w odniesieniu do każdego rozważanego poziomu lub typu testów). Kryteria pokrycia mogą w praktyce pełnić funkcję kluczowych wskaźników wydajności (ang. Key Performance IndicatorsKPI) sprzyjających wykonywaniu określonych czynności i pozwalających wykazać osiągnięcie celów testowania oprogramowania (patrz p. 1.1.1.).

Przykładem ilustrującym tę praktykę jest podstawa testów dla aplikacji mobilnej, która może zawierać listę wymagań oraz listę wspieranych urządzeń mobilnych. Każde wymaganie i każde wspierane urządzenie jest elementem podstawy testów. Kryteria pokrycia mogą wymagać co najmniej jednego testu dla każdego elementu podstawy testów. Po wykonaniu testów ich wyniki są źródłem informacji dla interesariuszy, czy określone wymagania zostały spełnione oraz czy na wspieranych urządzeniach zaobserwowano awarie.