1. Strona główna
  2. Sylabus poziomu podstawowego ISTQB 2018 (wersja 1.01)
  3. 1. Podstawy testowania
  4. 1.4. Proces testowy
  5. 1.4.2. Czynności i zadania testowe
  6. Planowanie testów

Planowanie testów

Planowanie testów obejmuje czynności, których celem jest zdefiniowanie celów testowania oraz określenie podejścia do osiągania celów testowania w granicach wyznaczonych przez kontekst (np. określenie odpowiednich technik testowania i zadań testowych oraz sformułowanie harmonogramu testów, który umożliwi dotrzymanie wyznaczonego terminu). Plany testów mogą być następnie korygowane na podstawie informacji zwrotnych z monitorowania i nadzoru. Kwestię planowania testów objaśniono dokładniej w podrozdziale 5.2.