1. Strona główna
 2. Sylabus poziomu podstawowego ISTQB 2018 (wersja 1.01)
 3. 2. Testowanie w cyklu życia oprogramowania
 4. 2.3. Typy testów
 5. 2.3.5. Poziomy testów a typy testów

2.3.5. Poziomy testów a typy testów

Każdy z wymienionych powyżej typów testów można wykonywać na dowolnym poziomie testów. Aby zilustrować tę prawidłowość, poniżej przedstawiono przykłady testów funkcjonalnych, niefunkcjonalnych i białoskrzynkowych oraz testów związanych ze zmianami, które są wykonywane na wszystkich poziomach testów w odniesieniu do aplikacji bankowej. Poniżej podano przykłady testów funkcjonalnych wykonywanych na różnych poziomach testów:

 • na potrzeby testowania modułowego projektowane są testy odzwierciedlające sposób, w jaki dany moduł powinien obliczać odsetki składane;
 • na potrzeby testowania integracji modułów projektowane są testy odzwierciedlające sposób, w jaki informacje na temat konta pozyskane poprzez interfejs użytkownika są przekazywane do warstwy logiki biznesowej;
 • na potrzeby testowania systemowego projektowane są testy odzwierciedlające sposób, w jaki posiadacze rachunków mogą składać wnioski o przyznanie linii kredytowej na rachunku bieżącym;
 • na potrzeby testowania integracji systemów projektowane są testy odzwierciedlające sposób, w jaki dany system sprawdza zdolność kredytową posiadacza rachunku przy użyciu zewnętrznej mikrousługi;
 • na potrzeby testowania akceptacyjnego projektowane są testy odzwierciedlające sposób, w jaki pracownik banku zatwierdza lub odrzuca wniosek kredytowy.

Poniżej opisano przykłady testów niefunkcjonalnych przeprowadzanych na różnych poziomach testów:

 • na potrzeby testowania modułowego projektowane są testy wydajnościowe, które umożliwiają ocenę liczbę cykli procesora niezbędnych do wykonania złożonych obliczeń dotyczących łącznej kwoty odsetek;
 • na potrzeby testowania integracji modułów projektowane są testy zabezpieczeń, które mają na celu wykrycie podatności zabezpieczeń związanych z przepełnieniem bufora danymi przekazywanymi z interfejsu użytkownika do warstwy logiki biznesowej;
 • na potrzeby testowania systemowego projektowane są testy przenaszalności, które umożliwiają sprawdzenie, czy warstwa prezentacji działa we wszystkich obsługiwanych przeglądarkach i urządzeniach przenośnych;
 • na potrzeby testowania integracji systemów projektowane są testy niezawodności, które pozwalają na dokonanie oceny odporności systemu w przypadku braku odpowiedzi ze strony mikrousługi służącej do sprawdzania zdolności kredytowej;
 • na potrzeby testowania akceptacyjnego projektowane są testy użyteczności, które pozwalają ocenić ułatwienia dostępu dla osób niepełnosprawnych zastosowane w interfejsie do przetwarzania kredytów po stronie banku.

Kolejna grupa zawiera przykłady testów białoskrzynkowych przeprowadzanych na różnych poziomach testów:

 • na potrzeby testowania modułowego projektowane są testy, których celem jest zapewnienie pełnego pokrycia instrukcji kodu i decyzji (patrz podrozdział 4.3.) we wszystkich modułach wykonujących obliczenia finansowe;
 • na potrzeby testowania integracji modułów projektowane są testy, które umożliwiają sprawdzenie, w jaki sposób każdy ekran interfejsu wyświetlanego w przeglądarce przekazuje dane prezentowane na następnym ekranie oraz do warstwy logiki biznesowej;
 • na potrzeby testowania systemowego projektowane są testy, których celem jest zapewnienie pokrycia możliwych sekwencji stron internetowych wyświetlanych podczas składania wniosku o przyznanie linii kredytowej;
 • na potrzeby testowania integracji systemów projektowane są testy, których celem jest sprawdzenie wszystkich możliwych typów zapytań wysyłanych do mikrousługi służącej do sprawdzania zdolności kredytowej;
 • na potrzeby testowania akceptacyjnego projektowane są testy, których celem jest pokrycie wszystkich obsługiwanych struktur i zakresów wartości dla plików z danymi finansowymi używanych w przelewach międzybankowych.

Ostatnia grupa zawiera przykłady testów związanych ze zmianami przeprowadzanych na różnych poziomach testów:

 • na potrzeby testowania modułowego projektowane są automatyczne testy regresji dotyczące poszczególnych modułów (testy te zostaną następnie uwzględnione w strukturze ciągłej integracji);
 • na potrzeby testowania integracji modułów projektowane są testy służące do potwierdzania skuteczności wprowadzonych poprawek związanych z defektami w interfejsach, w miarę umieszczania takich poprawek w repozytorium kodu;
 • na potrzeby testowania systemowego ponownie wykonywane są wszystkie testy dotyczące danego przepływu pracy, jeśli dane czy sposób ich prezentacji na którymkolwiek z ekranów objętych tym przepływem pracy uległ zmianie;
 • na potrzeby testowania integracji systemów codziennie wykonywane są ponownie testy aplikacji współpracującej z mikrousługą do sprawdzania zdolności kredytowej (w ramach ciągłego wdrażania tej mikrousługi);
 • na potrzeby testowania akceptacyjnego wszystkie wcześniej niezaliczone testy są wykonywane ponownie (po usunięciu defektu wykrytego w ramach testowania akceptacyjnego).

Powyżej przedstawiono przykłady wszystkich typów testów wykonywanych na wszystkich poziomach testów, jednak nie każde oprogramowanie wymaga uwzględnienia każdego typu testów na każdym poziomie. Ważne jest to, aby na poszczególnych poziomach zostały wykonane odpowiednie testy — dotyczy to zwłaszcza pierwszego z poziomów testów, na jakim występuje dany typ testów.