1. Strona główna
  2. Sylabus poziomu podstawowego ISTQB 2018 (wersja 1.01)
  3. 1. Podstawy testowania
  4. 1.2. Dlaczego testowanie jest niezbędne?
  5. 1.2.2. Zapewnienie jakości a testowanie

1.2.2. Zapewnienie jakości a testowanie

Testowanie jest często utożsamiane z zapewnieniem jakości (ang. quality assurance), ale w rzeczywistości są to dwa oddzielne (chociaż powiązane ze sobą) procesy, które zawierają się w szerszym pojęciu „zarządzania jakością” (ang. quality management). Zarządzanie jakością obejmuje wszystkie czynności mające na celu kierowanie i nadzorowanie działań organizacji w dziedzinie jakości. Elementami zarządzania jakością są między innymi zapewnienie jakości i kontrola jakości. Zapewnienie jakości skupia się zazwyczaj na prawidłowym przestrzeganiu właściwych procesów w celu uzyskania pewności, że zostaną osiągnięte odpowiednie poziomy jakości.

Jeśli procesy są wykonywane prawidłowo, powstające w ich wyniku produkty pracy mają zwykle wyższą jakość, co przyczynia się do zapobiegania defektom. Duże znaczenie dla skutecznego zapewnienia jakości mają również wykorzystanie procesu analizy przyczyny podstawowej do wykrywania i usuwania przyczyn defektów oraz prawidłowe wdrażanie wniosków ze spotkań retrospektywnych w celu doskonalenia procesów.

Kontrola jakości obejmuje cały szereg czynności, włączając w to czynności testowe, które wspierają osiągnięcie odpowiednich poziomów jakości. Czynności testowe są ważnym elementem procesu wytwarzania lub pielęgnacji oprogramowania. Prawidłowy przebieg tego procesu (w tym testowania) jest istotny z punktu widzenia zapewnienia jakości, w związku z czym zapewnienie jakości wspiera właściwe testowanie. Jak opisano w punktach 1.1.1. i 1.2.1., testowanie przyczynia się do osiągnięcia wymaganej jakości produktów pracy na kilka różnych sposobów.