1. Strona główna
  2. Sylabus poziomu podstawowego ISTQB 2018 (wersja 1.01)
  3. 1. Podstawy testowania
  4. 1.4. Proces testowy
  5. 1.4.3. Produkty pracy związane z testowaniem

1.4.3. Produkty pracy związane z testowaniem

Produkty pracy związane z testowaniem powstają w ramach procesu testowego. Podobnie jak sposób implementacji procesu testowego, również typy produktów pracy powstających w wyniku tego procesu oraz nadawane im nazwy różnią się znacznie w poszczególnych organizacjach. W niniejszym sylabusie przyjęto opisaną powyżej definicję procesu testowego oraz produktów pracy (opisanych zarówno w sylabusie, jak i w Słowniku terminów testowych ISTQB® [ISTQB® S]). Punktem odniesienia dla produktów pracy związanych z testowaniem może być również standard międzynarodowy ISO/IEC/IEEE 29119-3.

Wiele z produktów pracy związanych z testowaniem, które opisano w tym punkcie, może być tworzonych i zarządzanych przy użyciu narzędzi do zarządzania testami oraz narzędzi do zarządzania defektami (patrz rozdział 6.).

Produkty pracy planowania testów

Wśród produktów pracy powstających na etapie planowania testów można zwykle wyróżnić jeden lub kilka planów testów. Plan testów zawiera informacje na temat podstawy testów, z którą zostaną powiązane za pośrednictwem informacji śledzenia inne produkty pracy związane z testowaniem (patrz poniżej i p. 1.4.4.). Ponadto określa się w nim kryteria wyjścia (definicję ukończenia), które będą stosowane w ramach monitorowania testów i nadzoru nad testami. Planowanie testów opisano w podrozdziale 5.2.

Produkty pracy monitorowania testów i nadzoru nad testami

Typowymi produktami pracy związanymi z monitorowaniem testów i nadzorem nad testami są różnego rodzaju raporty z testów, w tym raporty o postępie testów (tworzone na bieżąco i/lub w regularnych odstępach czasu) oraz sumaryczne raporty końcowe z testów (tworzone w momencie osiągnięcia poszczególnych kamieni milowych projektu). Raporty z testów powinny zawierać szczegółowe informacje na temat dotychczasowego przebiegu procesu testowego (w tym podsumowanie rezultatów wykonywania testów, gdy zostaną one udostępnione) i powinny być przedstawiane w formie dostosowanej do potrzeb konkretnych odbiorców. Monitorowanie testów i nadzór nad testami oraz produkty pracy powstające w ramach tych czynności opisano dokładniej w podrozdziale 5.3.

Produkty pracy monitorowania testów i nadzoru nad testami powinny również odnosić się do kwestii dotyczących zarządzania projektem, takich jak: ukończenie zadań, alokacja i zużycie zasobów czy też pracochłonność.

Produkty pracy analizy testów

Produkty pracy związane z analizą testów obejmują zdefiniowane i uszeregowane według priorytetów warunki testowe, przy czym pożądana jest możliwość dwukierunkowego śledzenia powiązań między tymi warunkami a pokrywanymi przez nie elementami podstawy testów. W przypadku testowania eksploracyjnego, w wyniku analizy testów mogą również powstawać karty opisu testów. Ponadto analiza testów może prowadzić do wykrycia i zgłoszenia defektów w podstawie testów.

Produkty pracy projektowania testów

W wyniku projektowania testów powstają przypadki testowe i zestawy testowe zdefiniowane na etapie analizy testów.

Dobrą praktyką jest projektowanie przypadków testowych wysokiego poziomu, które nie zawierają konkretnych wartości danych wejściowych i oczekiwanych rezultatów. Wysokopoziomowe przypadki testowe można wykorzystywać wielokrotnie w różnych cyklach testowych z użyciem różnych danych szczegółowych, należycie dokumentując przy tym zakres przypadku testowego. W idealnej sytuacji dla każdego przypadku testowego istnieje możliwość dwukierunkowego śledzenia powiązań między tym przypadkiem a pokrywanym przez niego warunkiem testowym (lub warunkami testowymi).

Wśród rezultatów etapu projektowania testów można również wymienić zaprojektowanie i/lub zidentyfikowanie niezbędnych danych testowych, zaprojektowanie środowiska testowego oraz zidentyfikowanie infrastruktury i narzędzi, przy czym stopień udokumentowania powyższych rezultatów bywa bardzo zróżnicowany.

Warunki testowe zdefiniowane w fazie analizy testów mogą być doprecyzowane podczas projektowania testów.

Produkty pracy implementacji testów

Produkty pracy związane z implementacją testów to między innymi:

  • procedury testowe oraz kolejność ich wykonywania;
  • zestawy testowe;
  • harmonogram wykonania testów.

W idealnym przypadku, po zakończeniu implementacji testów można wykazać spełnienie kryteriów pokrycia określonych w planie testów dzięki możliwości dwukierunkowego śledzenia powiązań między procedurami testowymi a elementami podstawy testów (za pośrednictwem przypadków testowych i warunków testowych).

W pewnych sytuacjach implementacja testów wiąże się również z utworzeniem produktów pracy, których użycie wymaga korzystania z narzędzi lub narzędzia są przez nie wykorzystywane. Przykłady
takich produktów pracy to wirtualizacja usług czy skrypty testów automatycznych.

Implementacja testów może także skutkować utworzeniem i zweryfikowaniem danych testowych i środowiska testowego, przy czym poziom kompletności dokumentacji dotyczącej rezultatów weryfikacji danych i/lub środowiska może być bardzo różny.

Dane testowe służą do przypisywania konkretnych wartości do danych wejściowych i oczekiwanych rezultatów przypadków testowych. Te konkretne wartości, wraz z konkretnymi wskazówkami ich użycia, przekształcają przypadki testowe wysokiego poziomu w wykonywalne przypadki testowe niskiego poziomu. Ten sam przypadek testowy wysokiego poziomu można wykonywać z użyciem różnych danych testowych w odniesieniu do różnych wersji przedmiotu testów. Konkretne, oczekiwane rezultaty związane z określonymi danymi testowymi, identyfikuje się przy użyciu wyroczni testowej.

W przypadku testowania eksploracyjnego niektóre produkty pracy związane z projektowaniem i implementacją testów mogą powstawać już w trakcie wykonywania testów, przy czym stopień udokumentowania testów eksploracyjnych i możliwości śledzenia powiązań do określonych elementów podstawy testów może być bardzo różny.

Na etapie implementacji testów można również doprecyzować warunki testowe zdefiniowane podczas analizy testów.

Produkty pracy wykonywania testów

Do produktów pracy związanych z wykonywaniem testów zaliczają się między innymi:

  • dokumentacja dotycząca statusu poszczególnych przypadków testowych lub procedur testowych (np.: gotowy do wykonania, zaliczony, niezaliczony, zablokowany, celowo pominięty itd.);
  • raporty o defektach (patrz podrozdział 5.6.);
  • dokumentacja wskazująca, które elementy testowe, przedmioty testów, narzędzia testowe i testalia zostały wykorzystane w ramach testowania.

W idealnym przypadku, po zakończeniu wykonywania testów można ustalić status poszczególnych elementów podstawy testów i wygenerować raporty na ten temat dzięki możliwości dwukierunkowego śledzenia powiązań do odpowiednich procedur testowych. Można na przykład wskazać, które wymagania zostały całkowicie przetestowane i pomyślnie przeszły testy, które wymagania nie przeszły testów i/lub wiążą się z defektami oraz które wymagania nie zostały jeszcze w pełni przetestowane. Umożliwia to sprawdzenie, czy zostały spełnione kryteria pokrycia testowego oraz przedstawienie rezultatów testów w raportach w sposób zrozumiały dla interesariuszy.

Produkty pracy ukończenia testów

Produkty pracy związane z ukończeniem testów to między innymi: sumaryczne raporty z ukończenia testów, czynności do wykonania mające na celu wprowadzenie udoskonaleń w kolejnych projektach lub iteracjach (np. po retrospektywie projektu zwinnego), żądania zmian lub pozycje listy zaległości produktowych oraz ostateczna wersja testaliów.