1. Strona główna
 2. Sylabus poziomu podstawowego ISTQB 2018 (wersja 1.01)
 3. 3. Testowanie statyczne
 4. 3.2. Proces przeglądu
 5. 3.2.2. Role i obowiązki w przeglądzie formalnym

3.2.2. Role i obowiązki w przeglądzie formalnym

W typowym przeglądzie formalnym wyróżnia się następujące role:

Autor

 • Tworzy produkt pracy będący przedmiotem przeglądu.
 • Usuwa defekty w produkcie pracy będącym przedmiotem przeglądu (jeśli jest to konieczne).

Kierownictwo

 • Odpowiada za zaplanowanie przeglądu.
 • Podejmuje decyzję o przeprowadzeniu przeglądu.
 • Wyznacza pracowników oraz określa budżet i ramy czasowe.
 • Monitoruje na bieżąco opłacalność przeglądu.
 • Wykonuje decyzje kontrolne w przypadku uzyskania niezadowalających wyników.

Facylitator (zwany często moderatorem)

 • Dba o sprawny przebieg spotkań związanych z przeglądem (o ile je prowadzi).
 • Występuje w roli mediatora, jeśli konieczne jest pogodzenie różnych punktów widzenia.
 • Jest często osobą, od której zależy powodzenie przeglądu.

Lider przeglądu

 • Ponosi ogólną odpowiedzialność za przegląd.
 • Decyduje o tym, kto ma wziąć udział w przeglądzie oraz określa miejsce i termin przeglądu.

Przeglądający

 • Mogą być ekspertami merytorycznymi, osobami pracującymi przy projekcie, interesariuszami zainteresowanymi produktem pracy i/lub osobami mającymi określone doświadczenie techniczne lub biznesowe.
 • Identyfikują potencjalne defekty w produkcie pracy będącym przedmiotem przeglądu.
 • Mogą reprezentować różne punkty widzenia (np. punkt widzenia testera, programisty, użytkownika, operatora, analityka biznesowego, specjalisty ds. użyteczności itd.).

Protokolant

 • Gromadzi informacje o potencjalnych defektach wykryte w ramach przeglądu indywidualnego.
 • Rejestruje nowe potencjalne defekty, otwarte punkty i decyzje podczas spotkania związanego z przeglądem (gdy ma ono miejsce).

W przypadku niektórych typów przeglądów jedna osoba może pełnić kilka ról. W zależności od typu przeglądu mogą również różnić się czynności przypisane do poszczególnych ról. Ponadto w związku z pojawieniem się narzędzi wspomagających proces przeglądu (a zwłaszcza rejestrowanie defektów, otwartych punktów i decyzji), często nie ma potrzeby wyznaczania protokolanta.

Oprócz ról opisanych powyżej mogą również występować bardziej szczegółowe role opisane w standardzie ISO/IEC 20246.