1. Strona główna
  2. Sylabus poziomu podstawowego ISTQB 2018 (wersja 1.01)
  3. 3. Testowanie statyczne
  4. 3.2. Proces przeglądu

3.2. Proces przeglądu

Przeglądy mogą mieć różny charakter: od nieformalnego po formalny. Cechą charakterystyczną przeglądów nieformalnych jest to, że nie przebiegają zgodnie ze zdefiniowanym procesem, a uzyskanych dzięki nim informacji nie trzeba formalnie dokumentować. Z kolei przeglądy formalne są przeprowadzane zgodnie z udokumentowanymi procedurami i z udziałem zespołu o ustalonym wcześniej składzie, a ich rezultaty muszą być obowiązkowo dokumentowane. Stopień sformalizowania przeglądu zależy od takich czynników jak: model cyklu życia oprogramowania, dojrzałość procesu wytwarzania oprogramowania, złożoność produktu pracy będącego przedmiotem przeglądu, wymogi prawne czy konieczność prowadzenia ścieżki audytu.

Przedmiot zainteresowania zależy od uzgodnionych celów przeglądu, takich jak: wykrywanie defektów, poszerzanie wiedzy, edukowanie uczestników (np. testerów i nowych członków zespołu) bądź omawianie określonych zagadnień i podejmowanie decyzji w drodze konsensusu.

Bardziej szczegółowy opis procesu przeglądu produktów pracy (w tym ról i technik związanych z przeglądem) zawiera standard międzynarodowy ISO/IEC 20246.

Artykuły