1. Strona główna
  2. Sylabus poziomu podstawowego ISTQB 2018 (wersja 1.01)
  3. 1. Podstawy testowania
  4. 1.4. Proces testowy
  5. 1.4.2. Czynności i zadania testowe
  6. Monitorowanie testów i nadzór nad testami

Monitorowanie testów i nadzór nad testami

Monitorowanie testów polega na ciągłym porównywaniu rzeczywistego z zaplanowanym postępem testowania przy użyciu miar specjalnie w tym celu zdefiniowanych w planie testów. Nadzór nad testami polega na podejmowaniu działań, które są niezbędne do osiągnięcia celów wyznaczonych w planie testów (z uwzględnieniem jego ewentualnych aktualizacji). Elementem wspomagającym monitorowanie testów i nadzór nad testami jest ocena kryteriów wyjścia, które w przypadku niektórych cykli życia są również nazywane „definicją ukończenia” (patrz [ISTQB® AT]). Ocena kryteriów wyjścia dla wykonania testów na określonym poziomie testów może obejmować:

  • sprawdzenie rezultatów testów i dziennika testów pod kątem określonych kryteriów pokrycia;
  • oszacowanie poziomu jakości modułu lub systemu na podstawie rezultatów testów i dziennika testów;
  • ustalenie, czy są konieczne dalsze testy (np. w przypadku nieosiągnięcia przez dotychczas wykonane testy pierwotnie założonego poziomu pokrycia ryzyka produktowego, co wiąże się z koniecznością napisania i wykonania dodatkowych testów).

Interesariusze są informowani o postępie w realizacji planu testów za pomocą raportów o postępie testów, które zawierają między innymi informacje o ewentualnych odchyleniach od planu oraz informacje pomagające uzasadnić podjęcie decyzji o wstrzymaniu testowania.

Kwestię monitorowania testów i nadzoru nad testami objaśniono dokładniej w podrozdziale 5.3.