Glossary

Zgadywanie błędów

Technika projektowania testów gdzie bazując na doświadczeniu testera przewiduje się, jakie defekty, będące efektem wykonanych pomyłek, mogą być obecne w testowanym module lub systemie i projektuje się testy tak, aby te defekty ujawnić.

Error guessing
A test design technique where the experience of the tester is used to anticipate what defects might be present in the component or system under test as a result of errors made, and to design tests specifically to expose them.