Glossary

Zdolność adaptacyjna

Zdolność oprogramowania do dostosowania się do różnych środowisk, bez konieczności stosowania działań lub środków innych niż te, które dostarczono do tego celu [ISO 9126].

Patrz także: przenaszalność.

Adaptability
The capability of the software product to be adapted for different specified environments without applying actions or means other than those provided for this purpose for the software considered [ISO 9126].

See also: portability.