Glossary

Wydajność

Stopień, w jaki system lub moduł, realizuje swoje wyznaczone funkcje w założonych ramach czasu przetwarzania i przepustowości. [wg IEEE 610]

Patrz także efektywność.

Performance
The degree to which a system or component accomplishes its designated functions within given constraints regarding processing time and throughput rate. [After IEEE 610]

See also efficiency.