Glossary

Przypadek testowy wysokiego poziomu

Przypadek testowy bez konkretnych (poziom implementacji) wartości danych wejściowych i oczekiwanych rezultatów. Używane są operatory logiczne; rzeczywiste wartości nie są jeszcze zdefiniowane i/ lub dostępne.

Patrz także: przypadek testowy niskiego poziomu

High level test case
A test case without concrete (implementation level) values for input data and expected results. Logical operators are used; instances of the actual values are not yet defined and/or available.

See also: low level test case.