Glossary

Pokrycie gałęzi

Odsetek gałęzi sprawdzonych przez zestaw przypadków testowych. 100% pokrycia gałęzi implikuje 100% pokrycia decyzji i 100% pokrycia instrukcji.

Branch coverage
The percentage of branches that have been exercised by a test suite. 100% branch coverage implies both 100% decision coverage and 100% statement coverage