Glossary

Podstawa testu

Wszystkie dokumenty, z których można wywnioskować wymagania dla modułu lub systemu. Dokumentacja, na podstawie której oparte są przypadki testowe. Jeśli dokument może być zmieniony tylko poprzez formalną procedurę zmiany, to podstawa testu nazywana jest zamrożoną podstawą testu. [wg TMap]

Test basis
All documents from which the requirements of a component or system can be inferred. The documentation on which the test cases are based. If a document can be amended only by way of formal amendment procedure, then the test basis is called a frozen test basis. [After TMap]