Glossary

Narzędzie wspomagające przegląd

Narzędzie, które zapewnia wsparcie w procesie przeglądu. Typowe cechy narzędzia to planowanie przeglądu i wspomaganie śledzenia, wspomaganie komunikacji oraz współpracy przy przeglądach, a także prowadzenie repozytorium do gromadzenia i raportowania metryk.

Review tool
A tool that provides support to the review process. Typical features include review planning and tracking support, communication support, collaborative reviews and a repository for collecting and reporting of metrics.