Glossary

Narzędzie do przygotowywania danych testowych

Rodzaj narzędzia testowego, które pozwala na wybranie danych z istniejącej bazy danych lub ich stworzenie, wygenerowanie, przetworzenie i edycję dla użycia w testowaniu.

Test data preparation tool
A type of test tool that enables data to be selected from existing databases or created, generated, manipulated and edited for use in testing.