Glossary

Narzędzie do analizy dynamicznej

Narzędzie rejestrujące informacje o stanie wykonywanego programu. Takie narzędzia używane są najczęściej do znajdowania nieprzypisanych wskaźników, sprawdzanie alokacji, użycia i dealokacji pamięci oraz do oznaczania jej wycieków.

Dynamic analysis tool
A tool that provides run-time information on the state of the software code. These tools are most commonly used to identify unassigned pointers, check pointer arithmetic and to monitor the allocation, use and de-allocation of memory and to flag memory leaks.