Glossary

Modyfikowalność

Zdolność produktu oprogramowania do wprowadzania wyspecyfikowanych zmian. [ISO 9126]

Patrz także pielęgnowalność.

Changeability
The capability of the software product to enable specified modifications to be implemented. [ISO 9126]

See also maintainability.