Glossary

Bezpieczeństwo

Zdolność oprogramowania do osiągania akceptowalnych poziomów ryzyka wystąpienia szkody w stosunku do ludzi, biznesu, oprogramowania, majątku lub środowiska w określonym kontekście użycia. [ISO 9126]

Safety
The capability of the software product to achieve acceptable levels of risk of harm to people, business, software, property or the environment in a specified context of use. [ISO 9126]