Glossary

Zdolność do analizy

Zdolność wytwarzanego produktu do bycia zdiagnozowanym pod kątem braków lub przyczyn awarii lub pod kątem rozpoznania części do modyfikacji. [ISO 9126]

Patrz także pielęgnowalność.

Analyzability
The capability of the software product to be diagnosed for deficiencies or causes of failures in the software, or for the parts to be modified to be identified [ISO 9126].

See also: maintainability