Glossary

Zastępowalność

Zdolność oprogramowania do wykorzystania w miejsce innego oprogramowania o takim samym przeznaczeniu i w takim samym środowisku. [ISO 9126]

Patrz także przenaszalność.

Replaceability
The capability of the software product to be used in place of another specified software product for the same purpose in the same environment. [ISO 9126]

See also portability.