Glossary

Współdziałanie

Zdolność oprogramowania do współdziałania z jednym lub większą liczbą wskazanych modułów lub systemów. [wg ISO 9126]

Patrz także funkcjonalność.

Interoperability
The capability of the software product to interact with one or more specified components or systems. [After ISO 9126]

See also functionality.