Glossary

Testowanie pielęgnacyjne

Testowanie zmian we wdrożonym systemie lub testowanie wpływu zmienionego środowiska na wdrożony system.

Maintenance testing
Testing the changes to an operational system or the impact of a changed environment to an operational system.