Glossary

Testowanie obciążeniowe

Rodzaj testów, których zadaniem jest pomiar zachowania modułu lub systemu przy zwiększającym się obciążeniu, np. liczbie równolegle pracujących użytkowników i/lub liczbie transakcji, w celu określenia, jakie obciążenie moduł lub system jest w stanie obsłużyć.

Patrz także testowanie przeciążające.

Load testing
A test type concerned with measuring the behavior of a component or system with increasing load, e.g. number of parallel users and/or numbers of transactions to determine what load can be handled by the component or system.

See also stress testing.