Glossary

Testowanie ad hoc

Testy wykonywane nieformalnie; nie ma miejsca żadne formalne przygotowanie testu, nie jest użyta żadna rozpoznawalna technika projektowania przypadków testowych, brak jest oczekiwań co do rezultatów, wykonaniem testu kieruje dowolność.

Ad hoc testing
Testing carried out informally: no formal test preparation takes place, no recognized design technique is used, there are no expectations for results and arbitrariness guides the test execution activity.