Glossary

Stabilność

Zdolność produktu oprogramowania do unikania niespodziewanych zachowań z modyfikacji w oprogramowaniu. [ISO 9126]

Patrz także: pielęgnowalność.

Stability
The capability of the software product to avoid unexpected effects from modifications in the software. [ISO 9126]

See also: maintainability.