Glossary

Narzędzie do zarządzania incydentami

Narzędzie ułatwiające rejestrację incydentów i śledzenie ich statusów. Często oferują funkcje śledzenia i kontroli przepływu pracy związanego z przydziałem, naprawą i retestami. Zapewniają również możliwość raportowania.

Patrz także narzędzie do zarządzania defektami.

Incident management tool
A tool that facilitates the recording and status tracking of incidents. They often have workflow-oriented facilities to
track and control the allocation, correction and re-testing of incidents and provide reporting facilities.

See also defect management tool.