Glossary

Narzędzie do projektowania testu

Narzędzie, które wspiera projektowanie testu generując wejścia ze specyfikacji (przechowywanej na przykład w repozytorium systemu typu CASE jak narzędzie zarządzania wymaganiami), z wyspecyfikowanych warunków testu przechowywanych w samym narzędziu lub z kodu.

Test design tool
A tool that supports the test design activity by generating test inputs from a specification that may be held in a CASE tool repository, e.g. requirements management tool, from specified test conditions held in the tool itself, or from code.