Glossary

Łatwość obsługi

Zdolność oprogramowania do zapewnienia użytkownikowi możliwości jego obsługi i kontroli. [ISO 9126]

Patrz także użyteczność.

Operability
The capability of the software product to enable the user to operate and control it. [ISO 9126]

See also usability.