Glossary

Komparator testowy

Narzędzie testowe do przeprowadzania automatycznego porównania rezultatów rzeczywistych z oczekiwanymi.

Test comparator
A test tool to perform automated test comparison of actual results with expected results.