Glossary

Koegzystencja

Zdolność produktu oprogramowania do działania z innym niezależnym oprogramowaniem we wspólnym środowisku dzieląc wspólne zasoby. [ISO 9126]

Patrz także: przenaszalność.

Co-existence
The capability of the software product to co-exist with other independent software in a common environment sharing common resources. [ISO 9126]

See also: portability.