Glossary

Jakość danych

Cecha danych, która pokazuje ich poprawność względem predefiniowanych kryteriów, np. wymagań biznesowych, wymagań na integralność danych, spójność danych.

Data quality
An attribute of data that indicates correctness with respect to some pre-defined criteria, e.g., business expectations, requirements on data integrity, data consistency.