Glossary

Gęstość usterek

Liczba usterek znalezionych w module lub systemie przypadająca na jednostkę wielkości modułu lub systemu (wyrażoną za pomocą standardowej miary oprogramowania, np. w liniach kodu, liczbie klas lub punktach funkcyjnych).

Fault density
The number of defects identified in a component or system divided by the size of the component or system (expressed in standard measurement terms, e.g. lines-of-code, number of classes or function points).