1. Strona główna
  2. Sylabus dla poziomu zaawansowanego – Techniczny analityk testowy (wersja z 19.10.2012)
  3. 4. Atrybuty jakości w testach technicznych
  4. 4.5 Testowanie wydajnościowe
  5. 4.5.2 Typy testów wydajnościowych

4.5.2 Typy testów wydajnościowych

4.5.2.1 Testowanie obciążeniowe

Testowanie obciążeniowe skupia się na zdolności systemu do obsługi wzrostu przewidywanego realistycznego obciążenia wynikającego z żądań transakcji generowanych przez jednocześnie pracujących użytkowników lub procesy. Pomiarom i analizie podlegają średnie czasy odpowiedzi dla użytkowników realizujących różne scenariusze typowego użycia (profile operacyjne). Patrz także [Splaine01].

4.5.2.2 Testowanie przeciążające

Testowanie przeciążające sprawdza zdolność systemu lub modułu do obsługi szczytowych wartości obciążenia na przewidywanej lub wyspecyfikowanej granicy (a nawet powyżej tej granicy) oraz w warunkach ograniczonej dostępności zasobów, np. mocy obliczeniowej lub przepustowości łącza. W miarę zwiększania obciążenia wydajność systemu powinna spadać powoli i w przewidywalny sposób, bez występowania awarii. Obciążony system powinien zostać w szczególności przetestowany pod kątem integralności funkcjonalnej w celu wykrycia ewentualnych usterek w przetwarzaniu lub niespójności danych. Jednym z celów testowania przeciążającego może być wykrycie wartości granicznych, powyżej których następuje faktyczna awaria systemu, tak aby można było zidentyfikować „najsłabsze ogniwo”. W testowaniu przeciążającym można w odpowiednich momentach uzupełniać system o dodatkowe zasoby (np. pamięć, moc obliczeniową procesora, miejsce w bazie danych).

4.5.2.3 Testowanie skalowalności

Testowanie skalowalności koncentruje się na sprawdzaniu zdolności systemu do realizacji przyszłych wymagań dotyczących efektywności, które mogą przekraczać bieżące założenia. Celem testów jest ocena zdolności systemu do rozbudowy (np. obsługi większej liczby użytkowników i przechowywania większej ilości danych) bez awarii i z zachowaniem bieżących wymagań dotyczących wydajności. Gdy zostaną określone ograniczenia skalowalności, wówczas można ustawić w środowisku produkcyjnym wartości progowe i monitorować je w celu wygenerowania ostrzeżeń o potencjalnych problemach. Środowisko produkcyjne można również rozszerzyć o odpowiednią liczbę jednostek sprzętowych.