1. Strona główna
  2. Sylabus dla poziomu zaawansowanego – Techniczny analityk testowy (wersja z 19.10.2012)
  3. 4. Atrybuty jakości w testach technicznych
  4. 4.1 Wprowadzenie

4.1 Wprowadzenie

W ogólności, techniczny analityk testowy koncentruje się raczej na tym, jak działa produkt, a nie na aspektach funkcjonalnych (co produkt robi). Takie testy można przeprowadzić na dowolnym poziomie. Na przykład, w trakcie testowania komponentów systemów czasu rzeczywistego i systemów wbudowanych istotne jest przeprowadzenie testów porównawczych wydajności oraz testów zużycia zasobów. W trakcie testowania systemowego i produkcyjnych testów akceptacyjnych właściwe jest testowanie aspektów związanych z niezawodnością, takich jak odtwarzalność. Testy na tym poziomie dotyczą konkretnego systemu, tj. kombinacji sprzętu i oprogramowania. Konkretny testowany system może zawierać różne serwery, oprogramowanie klienckie, bazy danych, sieci i inne zasoby. Niezależnie od poziomu, testowanie należy przeprowadzić z uwzględnieniem priorytetów ryzyka i dostępnych zasobów.

Opis atrybutów jakości produktu bazuje na normie ISO 9126. Mogą w nim być również uwzględnione informacje pochodzące z innych standardów, takich jak ISO 25000 (który zastąpił normę ISO 9126). Atrybuty jakości ISO 9126 podzielono na atrybuty główne, z których każdy może zawierać atrybuty podrzędne. Są one przedstawione w poniższej tabeli wraz ze wskazaniem, które atrybuty i atrybuty podrzędne zostały opisane w sylabusie dla analityków testowych, a które w sylabusie dla technicznych analityków testowych.

Atrybut  Atrybut podrzędny  Analityk testowy Techniczny analityk testowy
Funkcjonalność Dokładność, dopasowanie, współdziałanie, zgodność x
Zabezpieczenia x
Niezawodność Dojrzałość (odporność), tolerowanie awarii, odtwarzalność, zgodność x
Użyteczność  Zrozumiałość, łatwość nauki, łatwość obsługi, atrakcyjność, zgodność x
Efektywność Wydajność (w czasie), zużycie zasobów, zgodność x
Pielęgnowalność Zdolność do analizy, modyfikowalność, stabilność, testowalność, zgodność x
Przenaszalność Zdolność adaptacyjna, instalowalność, koegzystencja, zastępowalność, zgodność x

Taki podział pracy jest stosowany w sylabusach ISTQB, jednak w różnych organizacjach może przybierać różne formy.

Dla każdego z atrybutów jakości wymieniono atrybut podrzędny „zgodność”. W pewnych środowiskach, których dotyczą szczególne standardy bezpieczeństwa lub uregulowania prawne, może być wymagane spełnienie określonych standardów lub norm przez każdy atrybut jakości. Standardy te mogą być bardzo różne dla poszczególnych branż i dlatego nie będą tutaj omawiane. Jeżeli techniczny analityk testowy pracuje w środowisku, którego dotyczą wymagania zgodności, powinien rozumieć te wymagania i zadbać o to, by zarówno testowanie, jak i dokumentacja testów je spełniły.

Należy zidentyfikować czynniki ryzyka typowe dla wszystkich atrybutów głównych i atrybutów podrzędnych jakości omówionych w tej sekcji, aby można było sformułować i udokumentować odpowiednią strategię testowania. Testowanie atrybutów jakości wymaga szczególnie starannego doboru właściwej fazy w cyklu życia, niezbędnych narzędzi, a także dostępności oprogramowania i dokumentacji do testowania oraz fachowej wiedzy technicznej. Bez odpowiedniej strategii dla każdego z atrybutów i specyficznych potrzeb związanych z jego testowaniem, tester może nie dysponować wystarczającą ilością czasu na odpowiednie zaplanowanie, przygotowanie i wykonanie testów [Bath08]. Część tych testów, np. testowanie wydajnościowe, wymaga szczegółowego zaplanowania, udostępnienia specjalnego sprzętu i konkretnych narzędzi, specjalistycznych kompetencji dotyczących testowania oraz, w większości przypadków, dużej ilości czasu. Testowanie atrybutów i atrybutów podrzędnych jakości musi być powiązane z ogólnym harmonogramem testów i muszą być do niego przydzielone wystarczające zasoby. W każdym z tych obszarów występują specyficzne potrzeby i problemy, a testowanie może odbywać się w różnych punktach cyklu życia oprogramowania; te kwestie zostały dokładniej omówione w kolejnych punktach.

Kierownik testów zajmuje się kompilacją informacji o metrykach i raportowaniem sumarycznym dotyczącym atrybutów jakości i atrybutów podrzędnych, natomiast analityk testowy lub techniczny analityk testowy (zgodnie z powyższą tabelą) gromadzi informacje o każdej z metryk.

Pomiary atrybutów jakości dokonane w testach przedprodukcyjnych przez technicznego analityka testowego mogą stanowić podstawę umowy dotyczącej poziomu usług (umowy SLA) między dostawcą systemu i interesariuszami (np. klientami lub operatorami). W niektórych sytuacjach testy mogą być kontynuowane po wdrożeniu produkcyjnym oprogramowania, przy czym często są one wówczas wykonywane przez odrębny zespół lub organizację. Takie postępowanie ma na ogół miejsce w testach efektywności i niezawodności, których wyniki uzyskane w środowisku produkcyjnym mogą różnić się od wyników w środowisku testowym.